GÖKNET İLETİŞİM A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR AYDINLATMA METNİ 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Kanun) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ hükümlerine istinaden kişisel verilere dair bilgilendirilmeniz amacıyla işbu aydınlatma metni düzenlenmiştir.

Göknet İletişim A.Ş. (Göknet), kişisel verilerinizi, Kanun hükümlerine uygun olarak korumakta olup verilerin güvenli şekilde saklanması ve işlenmesini sağlamak için tüm imkânları kullanmakta, gerekli idari ve teknik tedbirleri almaktadır.

Göknet, kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen hallerde ve bu hallerin dışında Kanun kapsamında ve yine ilgili Kanun ve mevzuata uygun olarak işlemektedir. Bu anlamda verileri işlenen gerçek kişiler, aşağıdaki aydınlatma metni ile Göknet’in, veri sorumlusu olarak hangi kişisel verileri işlediği, verilerin işlenme amaçları, toplanması, işlenmesi, yasal dayanakları ve verilerin aktarılabileceği kişiler ve Kanun kapsamındaki hakları ile ilgili olarak bilgi sahibi olabilirler.

KİŞİSEL VERİLER

Kişisel veri, Kanun’un 3. maddesinde yer aldığı üzere; “Kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi” ifade etmektedir. Göknet, bu anlamda aşağıda yer verilen kişisel verileri, bu veriler ile sınırlı olmaksızın Kanun ve diğer ilgili mevzuat dâhilinde toplayabilir, işleyebilir ve yine mevzuat tarafından öngörülen diğer işlemleri gerçekleştirebilir.

İsim, Soy isim, Adres, Her Türlü İletişim Bilgisi, TC Kimlik Numarası, Kimlik Belgesi, Konum Verisi, E-Posta Adresi, Telefon, Faks, Doğum Yeri, Doğum Tarihi, Abonelik Türü, Abonelik Durumu, Paket Bilgisi, Tarife Bilgisi, Abonelik Bilgileri, Fatura Bilgisi, Borç Bilgisi, Ödeme Bilgisi, Ödeme Şekli, Çağrı Merkezi Görüşme Kayıtları, Çağrı Merkezi Görüşme Kayıtları, Kullanım Bilgisi, Konum Bilgisi, İnternet Bağlantısına ve Çıkışa Dair Bağlantı Tarih ve Saat Bilgisi, Trafik Verileri, Kaynak Bilgisi, Hedef Bilgisi, Ürün ve Hizmet Kullanımına Dair Bilgi, Hizmet Sunumu İçin Gerekli Bilgi, Satış Aşamalarında İletilen Bilgiler, Ürün ve Hizmetlerin Sunulmasına Dair İnternet Sayfası ve Diğer Uygulamalarda Yer Alan Davranış Bilgileri, Çerezler, Kredi Kartı, Banka Kartı, Banka Hesap Bilgileri, Engellilik Durumuna Dair Özel Nitelikli Veriler.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Kişisel verileriniz Kanun’a uygun olarak ve aşağıdaki hususlar ile sınırlı olmamak üzere işlenmektedir.

Hizmet Başlangıcı, Hizmet Sunumu, Abonelik Sözleşmesinin Kurulması, Abonelik Başlangıcı, Abonelik Süresi Boyunca Yapılan İşlemler, Faturalandırma, Tahsilat, Aboneliğin Sonlandırılması, Şikâyet ve Taleplerin Değerlendirilmesi ve Sonuçlandırılması, Yasal Düzenlemeler Gereği Saklanması Gereken Bilgi ve Belgelerin Muhafazası, Bilgi ve Belge Doğrulaması, Ürün ve Hizmetlerin Sunulması, Müşteri Memnuniyetinin Sağlanması ve Ölçülmesi, Ürün ve Hizmetlerin Tanıtımı, Pazarlama Faaliyetleri, Tüketici Analizi, Reklam, Kampanya, Tarife Bilgisi Verilmesi, Mevzuat İçeriğinde Belirlenen Yasal Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Resmi Makamlar Tarafından Talep Edilen Bilgi ve Belgelerin Paylaşılması, İş Ortakları ve Diğer Kurum ve Kuruluşlar İle Birlikte Sunulan Ürün ve Hizmet Gereklilikleri ile Sözleşme Yükümlülüklerinin Yerine Getirilmesi, Kanuni Takip ve Hukuki Prosedürlerin İfası, Trafik Yönetimi, Hizmet Kalitesinin Arttırılması, Kampanya ve Diğer Tekliflerin Hazırlanması ve Bilgilendirme Yapılması, Denetim Faaliyetlerinin İfası.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel veriler, yukarıda bahsedilen amaçların yerine getirilmesi ile ilgili olarak Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında aşağıda belirtilen üçüncü kişilere aktarılabilir.

Göknet Adına Yetkilendirilen Acente ve Bayiler, Yetkili Resmi Makamlar, Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları, İş Ortakları, Tedarikçiler, Ödeme ve Finansman Kurumları, Bankalar, Yasal Takip İle İlgili Kişiler, Avukatlar, Denetçiler, Çağrı Merkezleri, SMS Gönderim Firmaları, Fatura Gönderim Firmaları, Tahsilat Merkezleri, Altyapı İşletmeleri, Kurulum Şirketleri, Belge Gönderimine İlişkin Kargo Şirketleri, Yetkili Temsilciler, Mahkeme ve İcra Müdürlükleri, Tüketici Hakem Heyetleri,

 

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI VE İŞLENMESİNE DAİR HUKUKİ NEDEN

Kişisel veriler, Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde yer alan nedenler ile diğer ilgili mevzuat hükümleri ve abonelik sözleşmesi, taahhütname, müşteri hizmetleri, bayi ve diğer yollar, internet sayfası, SMS, elektronik posta ve başka bir şekilde kişisel verilerin işlenmesine dair rıza hukuki nedenine istinaden toplanmakta ve işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA DAİR HAKLAR

Kanun uyarınca aşağıdaki haklar kullanılabilir durumdadır.

Kişisel Verinin İşlenip İşlenmediğini Öğrenme, İşlenme Amacı, Amaca Uygunluk, Verilerin Yurt İçi ve Yurt Dışında Aktarıldığı Üçüncü Kişileri Öğrenme, Kanun’un 7. Maddesi Çerçevesinde Verilerin Silinmesi veya Yok Edilmesini Talep Etme, Verilerin Eksik veya Yanlış İşlenmesi Halinde Düzeltme Talep Etme, Düzeltme, Silinme ve Yok Edilmeye Dair İşlemlerin Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişilere Bildirilmesini İsteme, Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişilere Bildirilmesini İsteme, İşlenen Verilerin Münhasıran Otomatik Sistemler ile Analiz Edilmesi Sureti ile Aleyhe Bir Sonucun Ortaya Çıkmasına İtiraz Etme, Verilerin Hukuka Aykırı Olarak İşlenmesi Sebebiyle Zarara Uğrama Hâlinde Zararın Giderilmesini Talep Etme.

Kanun’un uygulanmasına dair talep, görüş ve her türlü soru için Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri kapsamında tanzim edilecek dilekçe ile goknetbilgiteknolojileri@hs01.kep.tr adresine elektronik posta yoluyla veya “Y. Öveçler Mahallesi, Cevizlidere Caddesi, No:7/A Çankaya, Ankara” adresinde bulunan merkezimize posta kanalıyla veya doğrudan başvuruda bulunulabilir. Ayrıca kimlik doğrulaması yapılması halinde Kanun’da ve diğer ilgili yasal düzenlemelerde yer alan usuller ile de başvuru yapılabilir. Başvuru, talebin niteliği göre en kısa zamanda ve en geç 30 gün içerisinde cevaplandırılacaktır. İşlemin ayrı bir maliyet gerektirmesi halinde Kanun’un 13. maddesine konu edilen ücret alınabilir.

KULLANIM KOŞULLARI VE GİZLİLİK POLİTİKASI

İşbu internet sayfası olan www.goknet.com.tr adına haiz internet sayfası ile tarafınıza sağlanan hizmetler ile internet sayfası içeriğinde bulunan tüm görseller, yazılar, tasarımlar ve internet sayfasına ait tüm unsurlar ile ilgili olarak fikri ve sınai mülkiyet haklarının tamamı Göknet İletişim A.Ş.’ye aittir. Bahse konu unsurlar kopyalanamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, lisanslanamaz veya başkaca herhangi bir şekilde fikri hak ihlali oluşturacak eylemlere konu edilemez.

Göknet İletişim A.Ş.’ye ait olan internet sayfasına ulaşan kişiler her türlü hukuka aykırı kullanım, tersine mühendislik, yazılım korsanlığı, vb. eylemlerden kaçınmakla yükümlüdür.

Göknet İletişim A.Ş. internet sayfasında yer alan içeriklerle ilgili değişiklik yapmaya yetkili olup sayfayı ziyaret eden kişiler tarafından bu değişiklikler kabul edilmiş durumdadır.

Göknet İletişim A.Ş. , https://goknet.com.tr/gizlilik-guvenlik/ bağlantısında yer alan aydınlatma metni ile kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) hükümlerine uygun olarak korunduğu, güvenli şekilde saklandığı, gizliliği, işlenmesini sağlamak için tüm imkânların kullanıldığı, idari ve teknik tedbirlerin alındığı hususunda bilgilendirmede bulunmaktadır.

İnternet sayfasına ulaşan kişiler tarafından giriş yapılan veriler aydınlatma metninde yer aldığı şekilde korunmaktadır. Kişisel verileri işlenen gerçek kişiler, Göknet İletişim A.Ş.’nin, veri sorumlusu olarak hangi kişisel verileri işlediği, verilerin işlenme amaçları, toplanması, işlenmesi, yasal dayanakları ve verilerin aktarılabileceği kişiler ve Kanun kapsamındaki hakları ile ilgili olarak bilgi sahibi olabilirler.

İnternet sayfası kullanımı, yalnızca internet sayfasında yer verilen bilgi ve hizmetlerin kullanımı amacıyla sınırlıdır.

İnternet sayfasında yer verilen bağlantılar ile ilgili Göknet İletişim A.Ş.’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bahse konu bağlantılar ile ilgili olarak gerekli bilgilendirmeler bağlantı sağlanan internet sayfalarında yer almakta olup tüm sorumluluk kullanıcıya aittir. Göknet’in bağlantı sağlanan internet sayfaları veya içerikler ile ilgili herhangi bir taahhüdü, garantisi veya sorumluluğu bulunmamaktadır.

İnternet sayfasına erişim sağlanmakla, erişim sağlayana ait IP adresi ve IP adresi ile birlikte sağlanan zaman aralığı kayıt altına alınmaktadır.

Göknet İletişim A.Ş. , internet sayfasında bulunan bilgilerin bütünlüğü, geçerliliği, doğruluğu veya diğer hususlar ile ilgili olarak garanti vermemekte, bu bilgilerin hatalı yahut gerçek dışı olması nedeniyle Göknet İletişim A.Ş.’nin herhangi bir yükümlülüğü veya sorumluluğu bulunmamaktadır.

İnternet sayfası kullanımı ile ilgili olarak Ankara Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.

Göknet İletişim A.Ş Hizmet Binası İçerisinde Yer Alan Güvenlik Kameraları Hakkında

Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla GÖKNET İletişim A.Ş tarafından hazırlanmıştır. Şirketimiz tarafından güvenlik amacıyla kamera ile izleme faaliyeti yürütülmesinde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda yer alan düzenlemelere uygun hareket edilmektedir.

Hizmet binamız içerisinde bina ön girişi, personel ve kargo girişi kapısı, alt katta bulunan kapı giriş ve çıkışı, abone işlemlerinin yürütülmüş olduğu banko, satış, toplantı, koordinasyon ve yazılım odaları, kat koridorları ve merdivenleri, çağrı merkezi, mutfak, muhasebe, arşiv, garaj, IT, Yönetici asistanı , Muhasebe Müdürü,İdari işler ve İnsan kaynakları odasında olmak üzere toplamda 35 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla ve bina güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmaktadır. Dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara yalnızca sınırlı sayıda şirket çalışanının erişimi bulunmaktadır. Canlı kamera görüntülerini ise, şirket içinde güvenlik görevleri ve idari işlerden sorumlu departman çalışanları izleyebilmektedir. Kayıtlara erişimi olan sınırlı sayıda kişi gizlilik taahhütnamesi ile eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir.

Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5. naddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi uyarınca ilgili kişi;

 • Kendisi ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Bu kapsamdaki taleplerinizi, KVKK’nın 13. maddesinin 1.fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan şirketimize, www.goknet.com.tr yahut Yukarı Öveçler Mahallesi, Cevizlidere Caddesi, No:7/A, Çankaya, Ankara adresinden fiziken edinebileceğiniz 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Veri Sorumlusuna Başvuru Formu’nu doldurmak suretiyle,

 • Kimlik teyidini sağlayacak bir belge ile birlikte ıslak imzalı başvuru formunu elden veya noter aracılığı ile (Gönderinin üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazarak) Yukarı Öveçler Mahallesi, Cevizlidere Caddesi, No:7/A, Çankaya, Ankara adresine göndererek,
 • 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında düzenlenen güvenli elektronik imza ile imzalanarak, size ait olduğu önceden tarafımızca doğrulanmış veya sistemimize kayıtlı olan e- mail adresiniz kullanılarak,
 • Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen bir yöntemin izlenmesi usullerinden biri ile tarafımıza iletebilirsiniz.

Konu hakkındaki taleplerinize mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde yazılı olarak veya elektronik olarak cevap verilecektir.

Bilgi Güvenliği Politikası

Bilgi Güvenliği Politikası

 • Bilgi varlıklarını yönetmek, varlıkların güvenlik değerlerini, ihtiyaçlarını ve risklerini belirlemek, güvenlik risklerine yönelik kontrolleri geliştirmek ve uygulamak.
 • Yasal ve ilgili mevzuat gereklerini yerine getirmekten, anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamak ve iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklarından kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlamak,
 • İş sürekliliğinde bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltmak ve sürekliliğe katkıda bulunmak
 • Gerçekleşebilecek bilgi güvenliği olaylarına hızla müdahale edebilecek ve olayın etkisini minimize edecek yetkinliğe sahip olmak
 • Maliyet etkin bir kontrol altyapısı ile bilgi güvenliği seviyesini zaman içinde korumak ve iyileştirmek
 • Bilgi güvenliği yönetimi eğitimlerini tüm personele vererek bilinçlendirmeyi sağlamak
 • Yürütülen tüm faaliyetlerde; bilgi güvenliğini, risk yönetimi çerçevesinde ele alarak bilgi güvenliği yönetim sisteminin üç temel öğesi olan
  • Gizlilik: (Bilginin içeriğinin görüntülenmesinin, sadece bilgiyi/veriyi görüntülemeye izin verilen kişilerin erişimi ile kısıtlanması),
  • Bütünlük: (Bilginin yetkisiz veya yanlışlıkla değiştirilmesinin, silinmesinin veya eklemeler çıkarmalar yapılmasının tespit edilebilmesi ve tespit edilebilirliğin garanti altına alınması),
  • Erişilebilirliğin: (Bilginin ihtiyaç duyulduğu her an kullanıma hazır olması)

Sürekliliğini sağlamaktır.

 

GENEL MÜDÜR